Organizace a provoz školky

 

Provozní doba:            6,30 - 16,00

Denní řád:

6,30 -  9,15

volné hry, spontánní aktivity a individuální činnost dětí

 

od 8,15

hygiena, svačina

 

9,00 - 9,30

řízené činnosti

 

9,30 – 11,30

příprava na pobyt venku, pobyt venku

 

11,30 – 12,30

hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek

 

12,30 – 14,00

odpočinek dětí – individualizovaný dle potřeb dětí

 

14,00 – 14,30

svačina, hygiena

 

14,30 – 16,00

volné hry, spontánní aktivity, pohybové činnosti, pobyt na zahradě

Časový režim dne je orientační , možno jej upravovat podle individuálních možností a potřeb dětí.

Při vstupu dítěte do MŠ je uplatňován adaptační režim.

Pedagogové se plně věnují dětem, vytvářejí pro ně klidné a bezpečné zázemí.

Dětem je dán dostatek času i prostoru pro hru, pravidelně jsou zařazovány pohybové aktivity.

Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti.

Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí, děti mají možnost neúčastnit se společných činností a uchýlit se do klidného koutku.

Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený.

Plánování činnosti vychází z potřeb a zájmu dětí a jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky.

 

Ráno děti přicházejí do svých tříd do 8,00 hod. Pozdější příchod je možný po domluvě s učitelkou.

Začátek vyzvedávání dětí je doporučeno po skončení oběda, nebo po odpočinku a svačině.