Školní vzdělávání

Třídní vzdělávací program


Základní cíle:

- Vytvářet vhodné podmínky pro dobrou adaptaci dětí ve třídě

- Vycházet z potřeb dětí (bezpečí, důvěra, uznání, sebedůvěra, sebeúcta, seberealizace, sounáležitost)

- Poskytovat dětem dostatek prostoru a času pro získání základních hygienických návyků a samostatnosti v sebeobsluze

- Poskytnout dětem dostatek času pro spontánní hru

- Dodržovat zásady zdravé výživy a podporovat pohyb na čerstvém vzduchu

- Rozvíjet přirozenou komunikaci dětí a jazykové dovednosti

- Vytvářet předpoklady pro fyziologický, společenský a duševní rozvoj osobnosti dětí


Třídní vzdělávací program sestavujeme podle Školního vzdělávacího programu a Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání tak, abychom vytvořili podmínky pro všestranný rozvoj dětí. Respektujeme práva a potřeby každého jednotlivce.

Náš výchovně vzdělávací program je zaměřen tak, aby rozvíjel samostatné a zdravě sebevědomé děti, podporoval jejich osobní růst a probouzel chuť poznávat, tvořit a být samo sebou. Pokládáme základy vzdělávání všem dětem podle jejich individuálních možností, zájmů a potřeb. Rozvíjíme též péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Při vytváření výchovně vzdělávacích plánů vycházíme především ze zájmu a potřeb dětí poznávat svět v celé jeho podobě. Témata a činnosti třídních programů jsou voleny tak, aby dětem byly blízké.

Jedná se především o témata související s přírodou, ročním obdobím, člověkem, rodinou, ale i ekologií. Tyto poznatky předáváme dětem formou her, skupinovou i individuální činností, experimentováním, výlety do přírody a především prožitkovým učením.


VE ŠKOLCE JE NÁM HEJ, PROTO DO NÍ UTÍKEJ

1. PO PRÁZDNINÁCH KLUCI HOLKY, SPĚCHEJTE DO NAŠÍ ŠKOLKY

- Já a moje třída

- Dva jsou víc než jeden

2. BAREVNÝ SVĚT

- Poklady podzimu: ovoce, zelenina, brambor

- Po pěšině k lesíčku

- Podzimní tajemství

3. VÁNOČNÍ CINKÁNÍ

- Pohádkové čarování

- Čerti a čertice

- Předvánoční skotačení

4. ZIMA V BÍLÉM ŠATĚ

- Zimní snění

- Cesta ke hvězdám

- Karnevalové běsnění

5. HALO, TADY JARO

- Pohádkový týden: kniha

- Komu se zelení, tomu se nelení

- Čarodějnice pokaždé jinak

- Maminky slaví svátek

6. LETNÍ RADOVÁNKY

- Den dětí

- Cestujeme